Taloudellisen tilanteen kartoitus ja maksusuunnitelma

Taloudellisen tilanteen kartoitus ja maksusuunnitelman tekeminen

Ensimmäinen toimenpide maksuvaikeuksien ilmetessä on tilanteen selvittäminen, jossa Talousavun neuvoja voi auttaa Sinua. Selvitä tarkasti mikä on taloudellinen tilanteesi: myöhässä olevat maksut ja velat nyt ja kaksi kuukautta eteenpäin.
Kirjaa myös tulot samalta ajalta.

Ole mahdollisimman rehellinen itsellesi maksujen ja tulojen kirjaamisessa. Rahojaan odottavat velkojat ovat enemmän kiinnostuneita toteutuvista maksuista kuin petetyistä lupauksista. Pienikin lyhennys on askel eteenpäin.
Terveyttäminen onnistuu paremmin, jos uutta velkaa ei enää synny.
Maksurästit voivat katkaista sovitut uudet maksuohjelmat. Sama koskee taloushallinnon laiminlyömistä.


Toimi näin:

 • Kopioi itsellesi tästä maksusuunnitelma
 • Tutustu maksusuunnitelman ohjeisiin ennen suunnitelman tekemistä.
 • Kysy neuvoa omalta tilitoimistoltasi ja Talousavun neuvojalta.
 • Oma verotoimisto, pankki, vakuutusyhtiö ja muut sidoskumppanisi antavat myös neuvoja.
 • Kirjaa ensin rahavarat nyt ja tulot ainakin kaksi kuukautta eteenpäin.
 • Laske seuraavaksi toiminnan edessä olevat kulut myös ainakin kahdelta kuukaudelta
 • Laita maksuille tärkeysjärjestys, jotta voit jatkaa toimintaasi.
 • Tee rästissä olevista maksuista yhteenveto ja maksusuunnitelma.
 • Älä yritä liikaa ja ole rehellinen itsellesi.
 • Käy suunnitelma läpi tilitoimistosi kanssa.
 • Ole yhteydessä velkojiin ja neuvottele maksusuunnitelmasta.
 • Hanki tarvittaessa lisärahoitusta.
 • Laita taloushallintosi kuntoon.
 • Toteuta maksusuunnitelma mahdollisimman hyvin.

Jos tulee uusia vaikeuksia, ota heti yhteys velkojiin.


Talousavun maksusuunnitelma. Sisältö:

Maksusuunnitelma tavoitteena on selvittää yrityksen kassavirta lähitulevaisuudessa.Taulukko on laadittu Excel-taulukkona ja sitä voi muuttaa tarpeiden mukaan. Laskelmassa on valmiina laskukaavoja, joita voi muokata.
Jos Sinulla on ongelmia taulukon käyttämisessä, pyydä apua tilitoimistoltasi tai
atk-tukihenkilöltäsi. Voit ottaa maksusuunnitelmasta kopion ja tehdä suunnitelman kynällä. Laadittuasi maksusuunnitelma keskustele suunnitelmasta tilitoimistosi, talousavun neuvojan tai muun asiantuntijan kanssa.

Tarkasteluajanjakso

Tarkasteluajanjaksoina voivat olla joko kuukaudet tai viikot. Mitä kriittisempi on tilanne, sitä tarkemmin tulot ja menot on laskettava.

Myynnin kassaanmaksut (tulot)

Myynnistä tulevia rahavirtoja ovat erääntyneiden ja erääntymättömien myyntisaatavien suoritukset, muiden saatavien suoritukset, käteismyynti, laskutusmyynti tai asiakaskohtainen myynti.
Jokainen rahasuoritus kohdistetaan sille kk:lle tai viikolle, jolla oletetaan rahan tulevan yhtiön käyttöön. Myynnit merkitään arvonlisäverollisina suorituksina.
Ennakoidut kassaanmaksut lasketaan yhteen ajanjaksoittain ja saatu summa ilmaisee, paljonko yhtiön pankkitileille ja kassaan on tulossa rahaa kunakin viikkona tai kuukautena.

Tulevan toiminnan kassastamaksut

Suunnittelujaksoittain merkitään oleelliset erät erikseen kuten maksettavat nettopalkat, ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut, tyel-maksut, palkkasidonnaiset vakuutukset, vuokrat, vakuutukset, hallintokulut, materiaalin ostot, muut liiketoiminnan kulut sekä korot. Maksuja voidaan yhdistelläkin, jos ne ovat säännöllisesti samansuuruisia ajanjaksosta toiseen.
Maksutaulukkoon voidaan sisällyttää arvonlisäveron karkea laskenta siten, että vero tule maksettavaksi myyntien ja ostojen tapahtumakuukauden jälkeen toisen kuukauden 12. pnä. Ennakonpidätykset maksetaan palkanmaksukuukauden jälkeen seuraavan kuukauden 10.pnä. Jos materiaalin käyttö on oleellista, ostojen määrä ja ajoitus on hyvä suunnitella tarkkaan, jotta ostojen maksut ajoittuisivat mahdollisimman lähelle niiden myyntien kassaanmaksuja. Kassastamaksut lasketaan yhteen jaksoittain.

Kassajäämä

Kassajäämä ilmaisee kassaanmaksujen (tulojen) ja kassastamaksujen (menojen) erotuksen ja se kertoo, rahojen riittävyyden tulevien kassaantulojen ja tulevan toiminnan kassastamaksujen jälkeen. Saadulla summalla eli kassajäämällä voidaan hoitaa erääntyneitä maksuja ja luottojen lyhennyksiä.

Erääntyneet maksut eli maksurästit

Erääntyneet maksut voidaan eritellä velkojittain kuten verottajalle tulevat ennakonpidätykset arvonlisäverojen maksut, eläkevakuutusmaksut, luottojen lyhennykset ostovelkojen maksut yhtenä summana tai sitten toimittajittain jne.

Erääntyneet maksut yhteensä

Taulukko laskee erääntyneet maksut yhteensä.

Kassaan- ja kassastamaksujen erotus

Taulukko laskee tulevan toiminnan kassajäämän ja erääntyneiden maksujen erotuksen.

Alkukassa

Ensimmäisen suunnittelujakson kohdalle merkitään yrityksen käytössä oleva rahamäärä. Seuraaville jaksoille taulukko laskee alkusaldon.

Uusi luotto

Rahoittajilta saatava luotto merkitään sille suunnittelujaksolle, jolloin oletetaan, että luotto saadaan yrityksen käyttöön. Jos uutta luottoa ei saada, on yrityksen tultava toimeen ainoastaan omalla kassavirralla.

Loppukassa

Loppukassassa on huomioitu kassaan- ja kassastamaksujen erotus, alkukassa sekä uusi luotto. Loppukassan on oltava positiivinen. Jos loppukassa ei ole positiivinen, maksusuunnitelmaa on tarkennettava. Mieti onko myynnin kassaanmaksuja mahdollista lisätä tai nopeuttaa, voidaanko vähentää tulevan toiminnan maksuja tai mahdollisesti niiden maksua myöhentää, voidaanko muuttaa erääntyneiden maksujen aikataulua tai uuden luoton määrää?